Algemene Voorwaarden  

Algemene Voorwaarden Camino
zowel voor particuliere als zakelijke dienstverlening

Artikel 1: Algemeen
1. Camino is een vennootschap onder firma, bestaande uit de vennoten S.C. Tingen-Roosen en E.I. Carmona van Loon en houdt kantoor aan de Uniceflaan 31, te Hellevoetsluis.
2. Camino is licentiehouder van de Kanjertraining voor orthopedagogische praktijken en geeft deze gespecialiseerde training in de regio Voorne-Putten-Rozenburg, Vlaardingen, Hoek van Holland en regio Rotterdam. De training wordt gegeven aan gezinnen in particuliere setting en op scholen ingekocht door samenwerkingsverbanden, gemeenten of op initiatief van scholen zelf.
3. Camino biedt deskundigheidsbevordering en of voorlichtingsbijeenkomsten met verschillende pedagogische thema’s op maat voor scholen (bo en vo), wijkteams en aan de Samenwerkingsverbanden in de regio.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Camino en op iedere overeenkomst tussen Camino en opdrachtgever (zowel particulier als zakelijk), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Toepasselijk verklaring van andere algemene voorwaarden en afwijking van deze algemene voorwaarden wordt afgewezen, tenzij Camino deze uitdrukkelijk, schriftelijk, aanvaard heeft. 6. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op de rechtsverhouding tussen Camino en opdrachtgever zijn slechts bindend indien door Camino schriftelijk bevestigd.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst
1. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Camino. Dit betekent dat een opdracht gericht aan een aan de vennootschap verbonden vennoot, geacht wordt uitsluitend aan Camino te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende vennoot en/of andere persoon in haar dienst gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.
2. Camino zal de overeengekomen werkzaamheden steeds naar beste inzicht, vermogen en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, alsmede naar de eisen van goed vakmanschap verrichten en waar nodig ook in overeenstemming met de voor de vennoten en personeelsleden van Camino geldende gedragsregels.
3. Camino is aangesloten bij het NVO,NVMW en het Jeugdregisterplein, en is derhalve gebonden aan de gedragscodes en vakinhoudelijke eisen die deze beroepsverenigingen stellen aan zijn leden.
4. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Camino het recht (bepaalde van de) overeengekomen/opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Camino steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is beperkt tot maximaal het bedrag van het door Camino in rekening gebrachte honorarium.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Camino noodzakelijk acht voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden (op verzoek en conform opgave van Camino) tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden aan Camino worden verstrekt. Indien de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft heeft Camino het recht om de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten en de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Camino verplicht zich anderzijds de opdrachtgever tijdig te informeren over de aanvang van de uivoering van de opdracht.
6. Uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Offertes
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit een offerte anders blijkt.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Intakegesprek: Betaling geschiedt per bank/giro binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Trainingen: Betaling geschiedt per bank/giro binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Indien niet betaald is bij aanvang van de Kanjertraining zonder schriftelijke verklaring voor het in gebreke blijven, houdt Camino zich het recht voor om het gezin uit te sluiten van deelname aan de training ten voordele van een gezin die op dat moment nog op de wachtlijst staan.
4. Indien blijkt dat de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij vanaf het intreden van het verzuim € 15,- per aanmaning verschuldigd.
5. In het geval van verzuim (3x aanmanen) zoals hiervoor in lid 4 bedoeld is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die tenminste 15% van het gehele openstaande saldo bedragen.
6. Aanspraak op rente en buitengerechtelijke kosten laat onverlet de overige rechten van Camino, waaronder aanspraak op eventuele volledige schadevergoeding.
7. Camino heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Kanjertraining wordt soms gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket. Ouders dienen in dat geval zelf zorg te dragen voor een verwijsbrief van de huisarts en een kopie daarvan te doen toekomen aan Camino. Ouders kunnen na goedkeuring van de zorgverzekeraar de kosten achteraf declareren. De betaling dient onverlet altijd voorafgaand van de start van de training te worden voldaan door ouders rechtstreeks aan Praktijk Camino.

Artikel 5: Overmacht
1. Het is aan Camino – en haar vennoten en of andere personen in haar dienst - niet toerekenbaar indien zij haar/hun diensten niet, niet volledig of niet tijdig kan/kunnen verlenen door een oorzaak die niet aan haar/hun schuld is te wijten, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar/hun rekening komt en voorts door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de vennoten of personen in haar dienst, door belemmeringen afkomstig van derden, waaronder stakingen, geweld, uitval van enig communicatiemiddel en door uitblijven van de aan de overeenkomst beantwoordende levering van dienst of producten van derden. Indien blijkt dat Camino wel verwijtbaar tekort gekomen is, zal de financiële compensatie voor de opdrachtgever maximaal het bedrag van het door Camino in rekening gebrachte honorarium zijn.
2. in de situaties bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever, voor zover de diensten niet of niet meer beantwoordend aan de opdracht verleend kunnen worden, slechts de vergoeding voor de wel verleende diensten of de aangegane kosten verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring.
1. Iedere aansprakelijkheid van Camino voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de
uitvoering van een opdracht is uitgesloten en in voorkomend geval in elk geval beperkt tot het bedrag van het door Camino in rekening gebrachte honorarium dan wel tot maximaal het verzekerde bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Camino.
2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is overigens steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na intreden schriftelijk bij Camino wordt gemeld.
3. De opdrachtgever vrijwaart Camino van de gevolgen van alle aanspraken van derden (personen anders dan de opdrachtgever) in verband met de diensten, die Camino, met het oog op de opdracht van de opdrachtgever verleent. Voor zover die gevolgen niet te wijten zijn aan de eigen opzet of aan opzet grenzende grove onachtzaamheid van Camino, haar vennoten of ondergeschikten.
4. De beperking van aansprakelijkheid en de verplichting tot vrijwaring in dit artikel worden mede bedongen ten behoeve van door Camino ingeschakelde ondergeschikten en derden, die daarop dus regelrecht een beroep kunnen doen.

Artikel 7: Voortijdige beëindiging door Camino
1. Camino kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen ingeval:
- ten aanzien van de opdrachtgever een aanvraag tot faillietverklaring, tot verlening van surcéance van betaling of tot schuldsanering is gedaan of de opdrachtgever een besluit tot vereffening heeft genomen;
- de opdrachtgever in verzuim is onder enige van zijn verplichtingen jegens Camino.
Buiten het geval van het niet voldoen aan betalingsverplichtingen is daarvan sprake indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling met gelegenheid tot herstel zijn verplichtingen niet alsnog nakomt, indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is (geworden) of uit een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen zal blijven tekortschieten;
2. Indien van de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang te beëindigen geen gebruik is gemaakt kan Camino dat in een later stadium om dezelfde reden alsnog doen;
3. Zo mogelijk geeft Camino van tevoren bericht aan de opdrachtgever van de beëindiging en overigens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.
4. Ingeval van gewichtige redenen kan Camino de overeenkomst per direct, althans tegen ieder toekomstig tijdstip opzeggen. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de opdracht billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Van een dergelijke verandering in omstandigheden is bijvoorbeeld sprake indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de dienstverlening of overeenkomst niet mag worden verwacht,
Gedacht kan hierbij onder meer worden aan de situatie dat Camino op goede gronden het vertrouwen in de opdrachtgever heeft verloren.
5. Na het beëindigen van de dienstverlening door opzegging of ontbinding van de overeenkomst, heeft Camino in elk geval recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 8: Annulering trainingen
1. Een overeengekomen training kan door de opdrachtgever tot 15 werkdagen vóór de overeengekomen datum van de eerste bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
2. Indien na de in lid 1 genoemde termijn vóór de overeengekomen datum van de eerste bijeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de totale overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 9: rechten op producten, diensten e.d.
Alle rechten, zoals de rechten van intellectuele eigendom, op producten, diensten, weergaves daarvan etc., die reeds bij Camino bestonden of welke zijn ontstaan in het kader van de dienstverlening komen – ook indien speciaal in opdracht van de opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld of aangepast – toe aan Camino, tenzij met de opdrachtgever ten aanzien van een bepaaldelijk omschreven object van zo'n recht anders wordt overeengekomen.
De opdrachtgever heeft niet het recht deze producten, diensten, weergaves daarvan etc. zelfstandig, lees ook: voor zichzelf te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken of voor derden beschikbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camino.

Artikel 10: geheimhouding
Buiten de wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking zijn Camino en de opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar verkrijgen.

Artikel 11: Geschillen, klachtentermijn, toepasselijk recht
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan dienstverlener. Dienstverlener verplicht zich om binnen 5 werkdagen schriftelijke te reageren op de klacht.
2. Partijen zullen eerst dan een beroep doen op de beroepsvereniging NVO/ NVMW waarbij het oordeel van de beroepsvereniging bindend zal zijn voor beide partijen.
3. Opdrachtgever kan in een uiterste beroep doen op de rechter nadat beide partijen zich tot ten volle hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen dan wel door inzet van mediation.
4. Elke klacht wordt geregistreerd in de administratie van dienstverlener en voor twee jaar bewaard.
5. De rechter in de vestigingsplaats van Camino is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is, in welk geval de kantonrechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever bevoegd is van een geschil kennis te nemen.
6. Op deze voorwaarden, op de rechtsverhoudingen waarin hun toepasselijkheid bedongen is en op de dienstverlening van Camino is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 13: Conversie
Indien op enig deel van deze voorwaarden of van de overeenkomst, waarin hun toepasselijkheid bedongen is, wegens strijd met enige dwingendrechtelijke overheidsbepaling, wegen strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid of wegens onredelijk bezwarend karakter geen beroep kan worden gedaan, wordt dit deel vervangen door een voorziening, die wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige werking heeft.


Copyright © 2017 VOF Camino. Alle rechten voorbehouden.

Inschrijfnummer KvK Rotterdam: 24431594

Camino © 2017 | Disclaimer | Algemene Voorwaarden